in groundwork

modální slovesa /6/ chyby které budete dělat ale pak přestanete a všecko bude dobré

level_line
useful_line

zde jsou nejklasičtější chyby při používání modálních sloves
otázky a zápory u have to se tvoří pomocí do (does, did etc.) a nikoli přímo přes have

How many times have I to repeat this? … We really haven’t to do anything. … Why had this to happen? … Has it to be finished by Monday?
How many times do I have to repeat this? … We don’t really have to do anything. … Why did this have to happen? …Does it have to be finished by Monday?

u be able to a be allowed to se otázky a zápory netvoří pomocí do nýbrž přes be a budoucí tvar be není will nýbrž will be

I’m afraid I won’t able to explain this. … Patrick didn’t allowed to join the band. … Will we allowed to take part in the event? … Did you able to escape?
I’m afraid I won’t be able to explain this. … Patrick wasn’t allowed to join the band. … Will we be allowed to take part in the event? … Were you able to escape?

nesmět a nemuset: jakmile se jednou naučíte používat have to, budete jej cpát i tam kde nemá co dělat. budete pomocí něj mimo jiné překládat i české nesmět (správně not be allowed to / can’t…)

I’m sorry but I don’t have to tell you. It’s a secret. … I’m sorry but I can’t tell you / I’m not allowed to tell you
Things like this don’t have to happen any more. Do you understand? … Things like this must not happen any more.

would, should, could: ani po jednom z nich se nepoužívá to, ve třetí osobě nemají na konci –s (chyba, kterou ve skutečnosti nikdo nedělá, ale je to škoda, byla by to parádní chyba) a otázky či zápory se u nich netvoří pomocí pomocných sloves

Maybe we shouldn’t to kill so many old people even though it’s so much fun. … The president woulds pardon me if he knew who I was. … Does everyone could shut up, please?
Maybe we shouldn’t kill so many senior citizens every day even though it’s so much fun. … The president would pardon me if he knew who I was. … Could everyone shut up, please?

division_line

a jak že se teda používá to must a to may a takové to needn’t cosi?
všeobecně řečeno je nejlepší rada: must a may si ponechejte v zásobě především pro obraty typu to se mi určitě zdálo (I must have been dreaming) nebo možná si budete muset sundat trenýrky (you may have to take off your shorts), nikoli pro vyjadřování donucení (have to) či dovolení (can / be allowed to).
must se ve významu muset jako být nucen používá víceméně pouze v ustálených obratech kdy nejde o nucení z vnějšku (musím teda říct, musíš uznat etc.)

Get in the fridge, honey. – Listen, the fridge wasn’t meant to be used this way… although I must say, it’s certainly refreshing!
Vlez do ledničky, drahoušku. — Poslouchej, tohle není hlavní smysl používání ledničky… i když musím říct, že je to teda rozhodně osvěžující.
I like to hear that. I must warn you though, this procedure will cost you up to $20,000.
To rád slyším. Musím vás ovšem varovat, tato procedura vás bude stát až 20 000 dolarů.
I must admit, you really do make a girl feel needed.
Musím uznat, s tebou se fakt holka cítí jako že ji někdo potřebuje.
If only I could think of an invention… something that would really make money. I must concentrate and work harder than I’ve ever worked.
Kdyby mě tak jenom napadl nějaký vynález… něco, co by fakt vydělalo peníze. Musím se soustředit a dřít víc, než jsem kdy dřel.

ovšem i zde se především v americké angličtině prosazuje have to / have got to.

I’m sorry about getting you in so much trouble. You gotta admit though, we did have some fun. (gotta – hovorově got to neboli have got to neboli have to neboli must)
Omlouvám se, žes kvůli mě měl takové potíže. Musíš ale uznat, že jsme si užili i zábavy.

mustn’t (častěji se používá v nezkrácené formě must not) je méně používanou verzí českého nesmíš, chudokrevným bratrem převládajícího univerzálního can’t

You mustn’t kill time, boys, seize the day! Can I have some change to go get drunk?
Kluci, nesmíte zabíjet čas, užijte dne! Dali byste mi nějaké drobné, abych se mohl jít ožrat?
My doctor says I mustn’t go to big parties with lots of people.
Můj doktor říká, že nesmím chodit na velké večírky se spoustou lidí.

division_line

may, jak je dobře známo každému poctivému studentovi rodiny Prokopů či britských učebnic s názvy implikujícími pohyb dopředu či nahoru, se používá ve velmi slušných žádostech

May I suggest that you move over a little to make room for the others?
Smím navrhnout, že byste se trošku posunul, abyste udělal místo pro druhé?

sami si odpovězte na otázku jak často používáte v češtině dotazy se slovem smím. tuto frekvenci užívání pak aplikujte na may. ovšem pozor, may je velice důležité a frekventované sloveso, jenom v úplně jiném významu

I may be drunk, but I know what she said. She said she loved me.
Opilý sice jsem ale vím, co řekla. Řekla, že mě miluje.
Ben, I want you to know that there may be some times when I may not be around. But I’ll always think of you.
Bene, chci abys věděl že možná nastanou období kdy tu třeba nebudu. Ale budu na tebe pořád myslet.
Even though we want the same things now, in the future we may not.
I když teď chceme stejné věci, je možné, že v budoucnu tomu tak nebude.

no a bez needn’t se obejdete úplně; jedná se o velmi formální modální sloveso, které lze bez problémů nahradit neafektovaným not have to nebo not need to

You needn’t tell me unless you really really really want to. … You don’t have to tell me unless you really really really want to.
We needn’t have bought the tickets in advance. … We didn’t have to buy the tickets in advance.

division_line

the gist

must a may si vyhraďte pro vyjádření českého určitě a možná (someone must have told Pete about us … he may be smarter than we have thought)

needn’t pošlete do důchodu, namísto něj používejte not have/need to (you don’t have to worry about us)

a
veliké
bacha
na
výše
zmíněné
chyby