in groundwork

forget everything you’ve learned that you don’t need: jak se tvoří vztažné věty

level_line
useful_line

nejdříve si ujasněme pojmy: co jsou vztažné věty? a co jsou vztažná zájmena, kvůli kterým představují vztažné věty takový problém?

vztažné věty jsou vedlejší věty uvozené vztažnými zájmeny

a jakkoli je představa touto větou vysvětlení ukončit lákavá, řekněme si ještě, že vztažná zájmena v češtině jsou zájmena jako která/který/které etc. (strom, který spadl … ministři, kteří budou zastřeleni) a především pak co, kteréžto slovíčko je prapůvodcem většiny problémů, které s touto gramatikou v angličtině máme. what totiž v angličtině jako vztažné zájmeno nefunguje

vztažných vět je více druhů, a každý vyžaduje trochu jiná zájmena než ty ostatní. jedná se nicméně o problematiku, kde by přehnané vysvětlování na úkor příkladů mohlo vyvolat více zmatku než užitku

It’s a problem being beautiful. It’s only the handsome men who ask us out because they’re the only ones who think they have a chance.
Je to problém být krásná. Na rande nás zvou jenom hezcí chlapi, protože ti jsou jediní, kdo si myslí, že mají šanci.
Becky is gonna keep singing the songs (that) you thought were silly because you’re the only one that seems to be bothered.
Becky bude dál zpívat ty písničky, které jsou podle tebe přihlouplé, protože ty jsi jediný, komu to jak se zdá vadí.

na úvod nejpodstatnější informace: nejužitečnější vztažné zájmeno je that, které lze použít ve velké většině vztažných vět (respektive použít lze úplně kterékoli zájmeno, ale ve prospěch that mluví to, že je správně)
češi si ovšem nesmírně oblíbili zájmeno which a k that pojali jakousi nedůvěru plynoucí podle mě z několika různých významů tohoto slova

The girl from that beautiful blue house says that you’ve turned into a complete monster. All the things that were nice about you have gone…
Ta holka z toho krásného modrého domku říká, že se z tebe stala naprostá zrůda. Všechno to co na tobě bylo hezké zmizelo…

existují v podstatě tři typy vztažných vět

the tree that fell was very old (namísto that může být which)
the tree we cut down was very old (taky that/which, u životných pj that/who)
the tree, which was very old, fell down (u životných pj who)

division_line

v prvním typu: ten chlap, co se po mně pořád sápe … vedlejší větou specifikujete o jakého chlapa jde, respektive co dělá. taková je většina vztažných vět

Have you heard about the guy who (that) swam from Liverpool to Boston crawl-style?
Už jsi slyšel o tom chlapovi co doplaval kraulem z Liverpoolu do Bostonu?
This is an extremely important complex issue which / that needs to be thoroughly ignored.
Jedná se o nesmírně důležitý a komplikovaný problém, který je nutné důkladně ignorovat.
Where is the cat that scratched my dog’s butt?
Kde je ta kočka co poškrábala prdel mému psovi?

a v těchto větách je nějaké vztažné zájmeno nutné; jde použít buď that (to ve všech případech), nebo which pro neživotné a who pro životné předměty. věty tohoto typu poznáte podle toho, že po vztažném zájmenu následuje sloveso (the bullet that killed him versus the bullet that we found)

The woman who lives next door has been married seventeen times. (that)
I hear you have a friend who runs an Internet provider company. (that)
The poor man used an elevator that had not been used in years. (which)
Is there anything that needs to be done right now? (which)

v druhém typu vět: ta ženská, o které jsme se bavili … na rozdíl od prvního typu spolu interaktují dva objekty, zde konkrétně ženská a my

The woman (that) we saw seemed to be in a bad mood. (who)
Do you know the guy (that) Steve is talking to? (who)
The cat (that) my dog ate seems to have been an expensive one. (which)

můžete použít that můžete použít i who (pro životné předměty) nebo which (pro neživotné), ale ty by zde zněly nepřirozeně. úplně nejlepší je, alespoň v hovorové angličtině, vynechávat vztažné zájmeno úplně

Some of the things Tobias said were kind of strange. Like the joke he told, the one nobody laughed at.
Některé z těch věcí co Tobias řekl byly trochu podivné. Třeba ten vtip co říkal, ten kterému se nikdo nesmál.
Is there anything I can do to help you out? Something you can’t do on your own?
Můžu ti nějak pomoct? Udělat něco co nemůžeš udělat sám?
The speech you gave was nice but I still don’t understand why you didn’t use the one I wrote.
Ta řeč co jsi měla byla pěkná, ale pořád nechápu, proč jsi nepoužila tu co jsem napsala já.

právě z tohoto typu vět se rekrutují na první pohled těžko pochopitelné větné úseky

Tell me about the big pink closet the guy your husband loves sold you.
… ta velká růžová skříň kterou ti prodal ten chlap co ho má rád tvůj manžel

a pak je zde třetí typ: můj manžel, který mě v životě ani nepolíbil, mi oznámil…, tedy vedlejší věty které poskytují doplňující informace

This is only our second State Dinner. The first was for the Emperor of Japan, who died shortly after that, so we stopped having them for a while, just in case.
Tohle je teprve naše druhá státní hostina. První byla pro japonského císaře, který těsně po ní zemřel, takže jsme je pro jistotu na nějakou dobu přestali pořádat.
During the summer, I spend most weekends at my sister’s beach house, which you are welcome to use by the way.
Během léta trávím většinu víkendů v domě mé sestry u moře, který mimochodem můžeš klidně využívat.

kdy je nutné použít buď which nebo who (jediný typ kde nefunguje that), podle životnosti předmětu. zde se jedná o věty, které nespecifikují předmět, nýbrž o něm dodávají upřesňující informace

I come from a large family of losers, who repeatedly promised they’d change their ways, and repeatedly failed to do so.
Pocházím z velké rodiny budižkničemů, kteří opakovaně slibovali, že změní své chování a opakovaně se jim to nepodařilo.
Blake moved to the door, which had been left open to let a breeze in.
Blake se posunul ke dveřím, které byly otevřeny, aby dovnitř mohl jít vánek.

division_line

podívejme se ještě jednou na příklady dokumentující rozdíl mezi vedlejšími větami dodatkovými a upřesňujícími

the fish the cat ate … the cat that ate the fish

v první větě by šlo použít that, ale není to nutné. český student použije which a pošle větu do headwayovské jantarové komnaty; rodilý mluvčí ji kldně řekne tak, jak je napsána (no a co, že the fish a the cat jsou bezprostředně vedle sebe). v druhé větě ovšem už nějaké zájmeno být musí. český student použije neomylně what (přece ta kočka co snědla tu rybu, ne?) a po opravě which. rodilý mluvčí téměř stoprocentně použije that.

The crocodile that attacked my girlfriend was at least four meters long. (ostatní byli výrazně delší)
I waved at my favorite crocodile, but he was too busy chewing on a fat pelican. (vím, který je můj oblíbený krokodýl i bez toho, že bych se díval, zda právě jí pelikána)

možná jste si všimli, že dodatkové věty na rozdíl od těch druhých bývají oddělené čárkou

And now my daughter Olga, who has just returned from boarding school, will read the same passage I just read. (má dcera Olga, která se mimochodem právě vrátila…)
My friends didn’t think what I said was insulting but the guy who went to boarding school jumped up and punched me in the gut. (právě ten a žádný jiný)

division_line

jedním z nejčastějších omylů českých studentů je používání vztažných vět se zájmenem what

the window what you broke … the meal what I ate

pozor, what není vztažné zájmeno. obraty something what, nothing what a all what popřípadě everything what v angličtině neexistují.

All what I said was, Get your fat ass out of here, but my boss totally flipped out. (all that I said nebo all I said)
Jediné co jsem řekl bylo Vypal tlusťochu, ale můj šéf úplně vypěnil.
To make a lot money we need to make something what would sell better than these top hats. (something that)
Pokud mámé vydělat hodně peněz tak je třeba abysme dělali něco co se bude prodávat líp než tyhle cylindry.

důvodem proč je používáme je to, že v hovorové češtině se co jako vztažné zájmeno používá běžně (ten telefon co jsem koupil, všechno co jsi zatím viděl … the phone I bought, everything you’ve seen)

The California of today has nothing what Iowa doesn’t have. Except smog. (nothing that)
Dnešní Kalifornie nemá nic co by neměla Iowa. Kromě smogu.

ve větách prvního typu, kde je nutné nějaké vztažné zájmeno použít (všechno, co na mě popadalo) použijte po těchto slovech that

Everyone, come over here. I finally invented something that works.
Pojďte všichni sem. Konečně jsem vymyslel něco co funguje.
I suppose if it makes Mom happy, that’s all that really matters.
Pokud z toho má máma radost, pak to myslím je jediné na čem záleží.
Gail wants me to take responsibility for everything that went wrong in our relationship.
Gail chce, abych přijal odpovědnost za všechno, co se v našem vztahu pokazilo.

ve větách druhého typu (všechno co jsi po mně hodila) použijete buď taky that anebo, nejlépe, nic

Dad, I do everything I can to make you feel welcome in this house but nothing I ever do is good enough.
Tati, dělám co můžu aby ses v tomhle domě cítil doma, ale nic co udělám není dost dobré.
This is the first time in my life I’m doing something (that) I’m actually good at.
Tohle je poprvé v životě co dělám něco co mi skutečně jde.
You don’t expect me to go out and dance after everything you said, do you?
Nečekáš, že po tom všem co jsi řekla půjdu ven a budu tančit (radostí), že?
All my parents had to do was sit, smile proudly, and not talk about the divorce. But no, they got into a huge fight in the middle of the event.
Jediné co moji rodiče museli dělat bylo sedět, pyšně se usmívat a nemluvit o rozvodu. Ale ne, oni se uprostřed té akce začali hrozně hádat.

division_line

daleko zajímavějším případem použití slova which než ve vztažných větách některého ze tří výše uvedených typů (the tree which I was looking at was falling down on my head … kde není nutné) je jeho použití ve smyslu což

I’m working with some people who I’ve always wanted to work with, which is great.
Pracuju s pár lidma, se kterýma jsem vždycky pracovat chtěl, což je skvělé.
I didn’t work for eight months, which is the longest I’ve ever gone.
Nepracoval jsem osm měsíců, což je nejdýl co jsem kdy vydržel.
You only passed your course by cheating, which you always taught us was wrong.
Ten kurs jsi dodělala jen díky podvodu, a to jsi nám vždycky říkala že se nemá. (což jsi…)

kdy se which nevztahuje ani tak na konkrétní slovo v předcházející větě jako spíše na celý obsah přecházející věty (she was eating a frog, which was pretty cool … she was eating a frog that was fighting back bravely)

Being in a newspaper makes me look good, which makes the show look good.
Díky tomu, že jsem v novinách teď vypadám líp, a díky tomu vypadá líp celý pořad. (díky čemuž)
It’s a problem for me, which means it’s a problem for you because I’m a cop.
Je to pro mě problém, což znamená, že to je problém i pro tebe, protože já jsem policajt.
It’s too soon to tell if she’s going to be ok. She’s resting, which is a good sign.
Je moc brzo na to abychom poznali jestli bude v pořádku. Odpočívá, což je dobré znamení.
I asked Sid to introduce me to his family, which he did, and we kept up the friendship for life.
Poprosil jsem Sida, aby mě představil své rodině, což udělal, a to přátelství jsme udržovali po celý život.

division_line

otázka která padne dřív nebo později je a co whom? whom je jedno z těch slov jako needn’t nebo nevertheless, slov která se zbytečně cpou do hlav studentům kteří ještě neumí ani utvořit otázku v přítomném čase
whom by se teoreticky mělo používat pro jiné pády zájmena who (komu, kým atd.), nicméně není tomu tak zdaleka vždy a i přes protesty gramatických puritánů by v následujících větách většina rodilých mluvčích použila who. a tak whom asi zůstane zkouškovým slovem, jehož bídnou existenci budou uměle prodlužovat přijímací testy a různé kambridžské certifikáty
přeháním, whom je užitečné slovo, ale určitě bych s ním nezatěžoval středně pokročilé studenty

Just remember for whom you’re doing all this.
Hlavně si pamatuj pro koho tohle všechno děláš.
Gina wasn’t quite sure whom she was supposed to call, so she chose the first name in the list.
Gina si nebyla úplně jistá komu má zavolat tak vybrala první jméno ze seznamu.
I’m stuck here teaching a bunch of people, most of whom are too stupid to ever learn anything.
Teď tady trčím a musím učit skupinu lidí, většina z nichž je moc blbá na to aby se někdy něco naučili.
Tony was facing a crisis, and he didn’t know to whom to turn.
Tony měl krizi a nevěděl na koho se obrátit.

důležitější než whom je whose, které znamená čí (v otázkách) nebo jehož/jejíž (ve vztažných větách). nic víc na tom není a s používáním tohoto zájmena byste neměli mít žádné problémy

Whose is that bag on the table? Did you hear me? Whose bag is that?
Čí je ta taška na stole? Slyšel jsi mě? Čí je ta taška?
A widow is a woman whose husband is no longer alive.
Vdova je žena, jejíž manžel už nežije.

whose and whose and whose whose whose, they are little tomcat boys (nemnemotechnická pomůcka)

Yesterday I was almost introduced to a man whose ex-wife’s stepdad’s cousin, whose name is Robin, went to the same school as you, or a nearby one.
Včera mě téměř představili muži, o kterém vím, že bratranec nevlastního otce jeho bývalé ženy, který se jmenuje Robin, s tebou chodil do stejné školy, nebo do nějaké poblíž.

division_line

the_gist

pamatujte, že what není vztažné zájmeno, a to ani ve větách kde jej využívá čeština (to kolo co ti ukradli)

naopak pamatujte, že ve většině vztažných vět se neminete když použijete that

výjimkou jsou upřesňující vedlejší věty, kde je nutné použít which nebo who (my dad, who works as an executioner, asked me to come see him at work)

nahlas si opakujte spojení bez zájmen jako all that happened, everything you said, nothing we did, the guy I met nebo třeba the car she bought dokud si je nezažijete