in tests'r'us

mum, everyone has one /1/ no way

level_line
useful_line

intro … Lucy’s 14th birthday is coming up and there’s only one kind of present she is really interested in getting, namely a mobile phone. Her mother wonders if Lucy is perhaps too young to be given her own phone. After all, no one else in the family has one.

However, thinking back on her childhood and remembering how she felt when was not allowed to wear her favorite outfit, she finally gives in. Lucy is ecstatic. Her mother, on the other hand, is cautious. She is determined to keep na eye on her daughter in the next few weeks to see if the phone did more good than harm.

namely … konkrétně
after all … koneckonců
think back on st … vzpomínat na
outfit … oblečení
give in … kapitulovat
ecstatic … u vytržení, nadšená
cautious … opatrná
on the other hand … na druhé straně
be determined to do… … být pevně odhodlaný udělat
keep an eye on st … dohlížet na, dávat pozor na
do harm … uškodit, škodit

division_line

Mum, Everyone Has One /1/ No Way

fill-out_link

“No …….,” we said to our daughter, Lucy, when she announced that the only thing she wanted for her 14th birthday was a mobile phone. “L80 is ……. too much. What’s wrong with a phonecard? What would you use it for, …….?”
She had an answer for each of the questions. “Everyone ……. has one,” she argued, cleverly pointing to a new survey by Philips, which showed that 350,000 British children under 16 had a mobile phone.
Remembering how back in the 70s I was the only one in my class who wasn’t ……. those long trendy cardigans, I gave …….. But was I right to do so?
Thursday. The night before 14th birthday. Lucy has already unwrapped her Pay As You Go (40p a minute with no daily or monthly charges) which said that it ……. take an hour to understand the instructions. It takes 10 minutes. My husband and I are ……. by our daughter’s familiarity with technical terms such as SIM card (something you put in the back to ……. it work). She also knows exactly how to use her card, record her message, work the text messaging and play games on it. ……., she’s not allowed to. Not ……. tomorrow. Giles, our youngest, is now demanding one for his ninth birthday, but we’re not ……. stupid. William, 16, is uninterested.

allowed | anyway | astonished | else | however | in | make | might | that | until | way | way
if you’re a teacher of english and you’d like to use this fill-out in your classes, here is the print-out version as well as the keywords. the complete version of this part will be available in the next installment

no way … neexistuje, v žádném případě
announce … oznámit
way too much … (“way” v hovorové angličtině zesiluje “too”, podobně jako “much” nebo “far”)
argue … zde: argumentovat
point to st … (po)ukázat na
survey … průzkum
back in the 70s … v sedmdesátých letech
trendy cardigans … módní svetříky
give in … kapitulovat
unwrap … rozbalit
Pay As You Go … průběžné placení (opak paušálu)
monthly charges … měsíční poplatky
astonished … ohromená
be familiar with … dobře znát, být obeznámen s
work st … obsluhovat (nějaký přístroj)
demand … vyžadovat

enjoy

division_line

highlights

HOWEVER, SHE’S NOT ALLOWED TO. NOT UNTIL TOMORROW

z této ukázky se blíž podíváme nikoli na spojení be allowed to, jímž se zabýváme na sto jiných místech, nýbrž na not until. to je zajímavé ze dvou důvodů. zaprvé slovosledem, kde not najdeme před slovem until, a zadruhé samotným spojením not until, kterému v češtině odpovídá (v časovém smyslu slova)

Can this story wait? Ideally until after I’m dead?
Mohla by tahle historka počkat? V ideálním případě až dokud nebudu po smrti?
Look, you know I’d do anything for you, but not this.
Podívej, ty víš, že bych pro tebe udělala cokoli, ale tohle ne.

proč je zajímavé umístění not na začátek obratu? proto, že v češtině se v podobných krátkých obratech často klade až na druhé místo (jestli chci jít do kina? dnes ne … většina lidí by se na to vykašlala. Ian ale neteď ne, miláčku, bolí mě hlava)

There’s one song Kent plays over and over loud while he showers. Sometimes he sings along, but not today.
Kent si pořád dokola při sprchování přehrává jednu písničku. Někdy si k tomu i zpívá, ale dnes ne.
Is anyone of you suffering from depression? — Not me.
Trpí někdo z vás depresemi? — Já teda ne.
So, which one of these desks is mine? — Whichever one you want. … Not that one.
Takže který z těchto stolů je můj? — Kterýkoli chceš. … Ten ne.

na výběr je u podobných vět často ze dvou možností. buď not na začátku nebo následující pomocné sloveso. češi neomylně sahají po možnosti třetí a čtvrté, tedy no/not na konci, ani jedna z nichž se přes tuto intenzívní hromadnou snahu dosud v anglicky mluvících zemích neuchytila

Most people spend the summer on the beach. Me no. (Me not.) Not me. I don’t.
Do you want to talk about it? — No. Now no. (Now not.) Not now.

překládat české je nesnadné ve většině jeho významů

Adam went to Ohio to get away from me. He didn’t have to go that far. Did he have to go all the way to Ohio?
Adam do toho Ohia jel, aby nebyl se mnou. Tak daleko jezdit nemusel. Musel jet do Ohia?
Until 1847, children as young as four worked in the mines for up to ten hours a day.
Do roku 1847 pracovaly v dolech už čtyřleté děti deset hodin denně.
The letter said I could receive as much as $1,000 in cash, but I was not so naive as to think I would get that.
V dopise bylo, že můžu obdržet tisíc dolarů v hotovosti, ale nebyl jsem tak naivní abych si myslel, že bych to dostal.

ovšem úplně nejtěžší je ve významu časovém, většinou ve větách v minulém čase (přišel o půlnoci). i když jak se to vezme. oblíbená překladatelská metoda vynechání nepříjemné částice a jejího nahrazení vedlejší vysvětlující větou je zde docela dobře aplikovatelná (he came at midnight, so, you know, very very very late). správně se toto překládá pomocí záporu a until (nepřišel do půlnoci)

Believe it or not, with all the dolls I own, my collecting really didn’t begin until I worked for Leena Dolls a couple of years ago.
Věř tomu nebo ne, i když vlastním tolik panenek, do sbírání jsem se pustila až když jsem před pár lety začala pracovat pro Leenu.
At the fourth funeral, I didn’t wake up until the coffin had been lowered into the ground.
Při čtvrtém pohřbu jsem se probudil až když rakev spustili do hrobu.

until zde najdete i ve velmi nečekaných kombinacích s časovými předložkami jako after nebo ago (je ago předložka? položka? spojka? částice?)

I am preparing some stuff to send you but I have a feeling I won’t have it done until after school finishes.
Připravuju nějaké věci, co ti chci poslat, ale mám pocit, že to dodělám až potom, co skončí škola.
Susanna didn’t quit smoking until two years ago.
Susanna přestala kouřit až před dvěma lety.

not until na začátku věty pak odpovídá samotnému až (tehdy když). pokud mluvíte o ději v budoucnosti, nezapomeňte že po until stejně jako po jiných časových spojkách se v tomto typu vět nepoužívá budoucí čas

Did you know about his affairs? — Not until a year and a half ago. It hit me like a bomb.
Věděla jste o jeho záletech? — Dověděla jsem se to až před jeden a půl rokem. Úplně mi to vyrazilo dech.
I thought you were going to take the day off. — Not until I’ve performed all my duties.
Myslela jsem, že si bereš na celý den volno. — Až když udělám všechny své úkoly.

další časté spojení je it wasn’t until X that Y (až když došlo k X mohlo dojít k Y)

My whole life, I’ve been cheap, and it wasn’t until I listened to your show that I realized I wasn’t alone in the world.
Celý život jsem byla snadno k mání a až když jsem poslouchala váš pořad jsem si uvědomila, že nejsem na světě sama.

určitě byste měli mít na špičce jazyka spojení until now a until then (neplést se since then/od té doby), a hodí se znát i bez-slovesné how long until/before

Over there is where you’ll be living, which is great because, until now, it’s just been wasted space.
Budeš bydlet támhle, což je skvělé, protože až doteď to bylo prostě nevyužité místo.
We are switching at the next rest stop and you are going to drive all the way back. And until then you are going to sing to me.
Na příštím odpočívadle se prohodíme a ty budeš řídit celou cestu zpátky. A až do té doby mi budeš zpívat.
If we carry on ahead at this speed, how long before we hit trouble?
Pokud dál povalíme touhle rychlostí, za jak dlouho nastanou problémy?

pro fajnšmekry: ještě zajímavější než not until jsou spojení not unless (leda by) a not unlike (podobně jako)

I would never kill somebody… not unless they piss me off.
Já bych nikdy nikoho nezabil… leda by mě ten člověk nasral.
I was having my favourite dream – the one where I own a large island, not unlike those off Scottish coast.
Zrovna jsem měl svůj oblíbený sen – ten kde vlastním velký ostrov podobný těm u pobřeží Skotska.