in misfits

the simpsons /3/ steamed clams and northern lights & no tunnels, seymour

level_line
useful_line

intro … we’re back with the Simpsons. this time with only two stories, both of which revolve around principal Seymour Skinner.

division_line

steamed clams and northern lights

To make an impression on superintendent Chalmers, Principal Seymour Skinner invites him over to his place to have dinner together. Everything that can go wrong does and Skinner finds himself unable to prepare any of the fine meals that he has planned to serve. Unwilling to admit defeat, he tries to talk his way out of this awkward situation. His mother doesn’t help things when she notices a fire in the kitchen.

Chalmers: Why is there smoke coming out of your oven, Seymour?
Skinner: That isn’t smoke, it’s steam. Steam from the steamed clams we’re having.

Skinner: I hope you’re ready for mouth-watering hamburgers.
Chalmers: I thought we were having steamed clams.
Skinner: Oh no, I said, “steamed hams.” That’s what I call hamburgers. It’s a regional dialect.
Chalmers: Well, I’m from Utica and I never heard anyone use the phrase, “steamed hams.”

Chalmers: You know, these hamburgers are quite similar to the ones the have at Krusty Burger. And you call them steamed hams despite the fact that they are obviously grilled.
Skinner: Well, that was wonderful. Good time was had by all. I’m pooped.

Agnes: Seymour! The house is on fire!
Skinner: No, mother. It’s just the Northern Lights.

Chalmers: Well, Seymour, you are an odd fellow, but I must say you steam a good ham.

vocabulary
clam … škeble, mlž
mouth-watering … lahodný
pooped … utahaný
odd fellow … podivný týpek

highlights
pooped je hodně hovorové slovo, podobným významem se ale honosí i další přídavná jména hodná zapamatování. kromě tired třeba ještě exhausted (vyčerpaný) nebo worn out (utahaný)

Canadians get up and start work so late in the day that by the time they get home and have supper, there is nothing left of them, they lie in front of television worn out or drunk until bedtime and they have to spend all the weekend recovering, washing their underwear or the car, making love or doing the shopping.
Kanaďané vstávají a začínají práci tak pozdě, že než se dostanou domů a dají si večeři, tak už z nich nic nezbývá, leží u televize utahaní nebo opilí až do doby než jdou spát a pak se musí celý víkend vzpamatovávat, prát spodní prádlo nebo umývat auto, milovat se nebo nakupovat.

taky je dobré vědět, že únava se zcela nečekaně řekne fatigue a že be tired of st znamená mít už něčeho dost (I’m tired of explaining this over and over again), stejně jako be sick of nebo be fed up with (to je v těchto krajích nejznámější, přitom ve skutečnosti méně frekventované než be sick/tired of) a používá se s ing tvarem slovesa (předložka, tudíž ing tvar, že ano?)

Last time I went to see Anja she was really ticked off because she was sick of having given up her career to look after two children all day. When her husband gets home exhausted at 8, she is exhausted too but he just sits in front of the telly and won’t even load the dishwasher.
Když jsem za Anjou naposledy zašla, tak byla fakt vytočená, protože už měla dost toho jak nechala kariéry, aby se celý den starala o dvě děti. Když její manžel přijde v osm vyčerpaný domů, ona je taky vyčerpaná, ale on jenom sedí u televize a nechce ani dát nádobí do myčky.

to byly dvě věty s velmi podobným vyzněním. co se slovní zásoby týče bych upozornil ještě na následující slova a spojení, která se v souvislosti s pracovní únavou občas používají a která z větší části ve výše uvedených větách také najdete

recover … vzpamatovat se
rest up … nabrat sílu
sleep in on weekends … prospat se o víkendech
get home from work … vrátit se domů po práci
in front of television … u televize
there’s nothing left of me … nic ze mě nezbude

division_line

v druhé ukázce najdeme větu “MY CELL PHONE WOULDN’T WORK”. s pomocným slovesem would mají studenti často problémy. zaprvé proto, že se používá několika zcela odlišnými způsoby

in those days we would talk every night … opakovaně, vždycky jsme něco dělávali
if you had to play fair you would lose … podmínková věta, nejčastější použití
she wouldn’t tell me what happened … odmítala, nechtěla (více níže)
we knew we would find the receipt sooner or later … posun časů, would jako posunuté will

zadruhé pak proto, že z nějakého důvodu mají často dojem, že pomocí would se má překládat sloveso chtít v minulém čase, především v záporu (nechtěl jsem jít … I wouldn’t go). to je sice pravda v našem konkrétním případu (the phone wouldn’t work), ale většinou se pro české (ne)chtěl používá buď obyčejné want (I didn’t want to go) nebo v určitých situacích be going to nebo mean to

I have enough stuff for one more pizza, I mean I was going to eat it myself, but… chtěla (plánovala, měla v úmyslu, hodlala)
I don’t mean to suggest that Iowa is the only safe and fun place to go this summer. … nechci (nezamýšlím, není mým cílem)

nicméně nejzajímavější informací je, že wouldn’t v našem příkladu by se do češtiny často překládalo buď jako odmítat (vytrvale, na rozdíl od odmítnout / refuse, turn down), nebo nechtít (opakovaně, přes naléhání) případně obratem ne a ne

our car wouldn’t start, so we had to take the bus … ne a ne nastartovat, nechtělo nastartovat
you wouldn’t answer my phone calls, you wouldn’t come to the door, so I had to contact you through a friend … vytrvale jsi nebrala telefon, odmítala přijít ke dveřím

v přítomném čase se takto používá won’t

my sister’s son wants to stay home alone, but she won’t let him … odmítá mu to dovolit, nechce mu to dovolit

division_line

no tunnels, seymour

The relationship between principal Skinner and his mother is a strange one. Agnes basically doesn’t approve of her son having any sort of social life. She controls most of Skinner’s life. There are a lot of harsh rules that Seymour has to follow, such as no talking to salespeople, no dating, and other such policies. One day Skinner is out driving when Agnes calls him on his cell phone.

Skinner: Hello, mother?
Agnes: Seymour? You were supposed to call me three minutes ago.
Skinner: Sorry, mother, I was driving through a tunnel and my cell phone wouldn’t work.
Agnes: I don’t want you driving through tunnels. You know what that symbolizes.
Skinner: But Mother, it cuts ninety minutes off my drive.
Agnes: No tunnels!

vocabulary
approve of st … schvalovat něco
social life … společenský život
harsh … drsný
salespeople … prodavači
dating … chození (randění)
policy … zde: zásada chování
cell phone … mobilní telefon
cut some time off … odkrojit čas